preloader
Strona główna - Polityka prywatności

Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe w domenie www.hipermedica.com.pl lub korzystających z usług świadczonych przez Spółkę HIPERMEDICA CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 94 lok. U5, 02 – 777 Warszawa, NIP: 9512556805, REGON: 523888414, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001006670 prowadzącą podmiot leczniczy Hipermedica Centrum Medyczne sp. z o.o., wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego, nr księgi rejestrowej 000000260848 i stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka HIPERMEDICA CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadząca podmiot leczniczy Hipermedica Centrum Medyczne sp. z o.o., wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego, nr księgi rejestrowej 000000260848; (w dalszej części zwany jako „Administrator”.)
  2. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.
  3. Kontakt z Administratorem nawiązać można poprzez kontakt mailowy na adres biuro@hipermedica.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 221153600 lub pocztą na adres do doręczeń: Hipermedica Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 94 lok. U5, 02 – 777 Warszawa.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
  1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, tj. imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, wizerunek (nagrania kamer monitoringu).
  2. Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może uniemożliwić wykonanie usługi. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta. Brak podania danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jeśli natomiast podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty. Wyrażenie zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności.
  3. Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę, adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Więcej w dziale dotyczącym plików cookies.
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, musimy ustalić Twoją tożsamość. Dane te są potrzebne przy zgłoszeniu do leczenia, weryfikacji Twoich danych, jeśli istniałaby potrzeba umówienia wizyty na odległość jak również jeśli będziesz zapisywał się na wizytę w naszym podmiocie. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  1. Dane osobowe zbierane są także w celu świadczenia Ci usług medycznych, dbania o ochronę Twojego zdrowia, prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania w zakresie udzielania tych usług.
   Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 9 ust. 2 lit. h RODO
  2. Jako podmiot leczniczy prowadzimy i przechowujemy Twoją dokumentację medyczną.
   Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  3. Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.
   Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  4. Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu wizyty
   Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta.
  5. Zależy nam na tym byś był zawsze zadowolony z wizyt u nas, dlatego możemy prowadzić badania jakości i satysfakcji
   Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta.
  6. Jak każdy przedsiębiorca możemy dochodzić i bronić się przed roszczeniami
   Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
  7. Konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się także z dokonywaniem przez nas rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  8. Czasem możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową, jak w szczególności oferty czy informacje o usługach. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail bądź numer telefonu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści.
   Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli:
  • przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;
  • przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
  • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;
  • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

  Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji jak np. infrastrukturę informatyczną  czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako podmiot leczniczy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. jak np. IT czy księgowość,
  • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z nami w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących, Towarzystwom ubezpieczeniowym, organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem,
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄOsobom, których dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
  • prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Hipermedica Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 94 lok. U5,02 – 777 Warszawa.

 8. PLIKI COOKIES
  1. Administrator stosuje pliki cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Tworzone są przez przeglądarkę internetową w momencie odwiedzenia danej strony. Mogą zostać wykorzystane przy ponownej wizycie na stronie.
  2. Cookies zawierają w szczególności adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  3. Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  4. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
   • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
   • „stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
   • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
   • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
  6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
  7. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
  8. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji.